Månedens ansattportrett

Navn:
Morten Jensvold

Stilling:
Jobber som systemansvarlig lege og tilsynslege ved Fosen DMS. Jobber også som tilsynslege 20% ved korttidsavdelingen i Ørland kommune.

Hva går jobben din i Fosen helse ut på?
Jobber som visittlege ved Fosen DMS sengeposten 3 av 6 uker, og har da det medisinske oppfølgingen og ansvaret av pasientene som er innlagt på sengeposten som er en avdeling for etterbehandling, spesialisert rehabilitering og øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD). I tillegg har jeg som systemansvarlig lege det overordnende medisinske ansvaret ved Fosen DMS, inkludert faglige prosedyrer og holder internundervisning annenhver onsdag for det interkommunale samarbeidet på legevakt, og mange andre interesserte. 

Hva er det beste med jobben din?
Det er at det er faglig interessant og givende å jobbe med nyopererte pasienter, og pasienter som er i gråsonen mellom sykehus og primærhelsetjenesten. Det er en jobb som krever bred faglig kompetanse. Videre setter jeg pris på et fantastisk miljø, der man får jobbe med dyktige kollegaer. Det er et godt og tosidig samspill mellom sykepleierne og legene, og det er en generell lett tone og godt arbeidsmiljø på avdelingen som jeg tror også pasientene merker. 

Hva tenker du Fosen Helse og Fosen DMS sin rolle i helsevesenet er?
Fosen Helse med Fosen DMS har vært en foregangsinstitusjon når det gjelder samhandling mellom primær- og sekundærhelsetjenesten, noe som har vært meningsfullt å være en del av. Blant annet begynte Fosen DMS med ØHD-senger flere år før det ble et nasjonalt krav. Fosen DMS er plassert i skillet mellom primær- og sekundærhelsetjenesten, og avlaster sykehuset med å ta imot pasienter før de er utskrivningsklare, og ikke minst avlaste kommunene på Fosen, med blant annet KAD senger. 

Hva er fordeler med interkommunalt samarbeid?
Det er at man avlaster kommunene på Fosen, og at det styrker samarbeidet mellom legene på Fosen. Det gir en følelse av at man jobber og løser samme problem kommunene imellom, og at vi drar lasset i samme retning. Det har den interkommunale legevakten blant annet vært et eksempel på, det har bidratt til at legene har fått en større opplevelse av at man styrker og ikke minst avlaster hverandre.

Hva er det beste med å bo og jobbe på Fosen?
Det er både jobben, der man gleder seg til å dra på jobb hver dag og ikke minst friluftslivet på Fosen, med jakt og fiske. Det komplementere mellom jobb, fritid og det sosiale gjør det til et fint sted å bo.

Hva er ditt beste tips på Fosen?

Det er å dra til fjells ! Prøv Momyra i Åfjord, og gå innover Storheia med fiskestang og telt; et av mange fantastiske naturopplevelser i nærmiljøet.