samarbeidsmoteFosen Helse, Fosen-teamet og Nidaros DPS har i disse tider et tett samarbeid for å imøtekomme kravet om døgnkontinuerlig øyeblikkelig tilbud for pasienter med rus- og psykiske plager. Lovkravet om etablering av slike senger vil gjelde fra årsskifte, og tilbudet planlegges organisert i tilknytning til de somatiske øyeblikkelighjelp-sengene som allerede er etablert på Fosen.

For mer informasjon, se veileder for Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold.