IS-2073Veilederen skal bidra til økt forståelse for og etterlevelse av krav i folkehelseloven og opplæringsloven som kan gi alle skoleelever et godt skolemiljø.

 

Om veilederen
Den reviderte veilederen erstatter IK-2619 fra 1998 og har som overordnet mål å bidra til et bedre arbeids- og læringsmiljø for elever i grunn- og videregående skole. Det finnes en tilsvarende veileder for barnehagen, IS-2072. Behovet for revidering av veiledningsmateriellet skyldes ny kunnskap om miljøfaktorers påvirkning på elevenes helse og trivsel, endringer i bygningstyper, undervisnings- og driftsformer, samt endringer i annen aktuell lovgivning.
Innholdet i veilederen er direkte relatert til bestemmelser i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (1995), og angir forutsetninger for god praksis i skolen. Et ledd i god praksis kan være at skolen kontinuerlig forbedrer sine tjenester og aktiviteter som retter seg mot både det fysiske og psykososiale miljøet for skoleelevene.

Revidering
Skolen, dens undervisningstilbud og driftsformer forventes å være i kontinuerlig utvikling. Av den grunn presenteres veilederen i elektronisk versjon med sikte på jevnlig oppdatering og tilpasning til virksomhetenes, brukernes og myndighetenes behov. Revidering og utvikling av veilederen vil skje i nært samarbeid med fagmiljøet.

Miljø og helse i skolen
Alle elever har krav på et inne- og utemiljø som stimulerer til læring, fremmer helse og trivsel og forebygger sykdom, skader og ulykker. Kravene er nærmere definert i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Kravene i forskriften samsvarer med krav gitt i opplæringsloven kap 9a om elevenes skolemiljø, men den er mer spesifikk på noen områder som for eksempel inneklima og sikkerhet. Veileder til forskriften er nylig revidert. Den retter seg mot virksomhetseiere og -ledere, elever, foresatte, ansatte og offentlige myndigheter. Du finner den på: www.helsedirektoratet.no/miljo-og-helse-i-skolen

Utdrag fra forskriften: Virkeområde Forskriften gjelder alle offentlige og private skoler i Norge jf. § 2. Den gjelder både grunnskolen, skolefritidsordning og videregående opplæringstilbud. Ansvar og plikter Skoleeier har ansvaret for at skolen har en godkjenning etter forskriften, jf. § 6. Kommunen er godkjenningsmyndighet. Skoleeier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem.
Skolens leder/rektor har ansvaret for at bestemmelsene overholdes jf. forskriftens § 4. Skolens fysiske miljø Det fysiske miljøet består av skolegården, omgivelsene og lokalene inne som benyttes til undervisning og aktiviteter knyttet til opplæringssituasjonen.
Veilederen utdyper skoleeierens og -lederens ansvar og plikter knyttet til beliggenhet, rengjøring, vedlikehold, sikkerhet, beredskap og inneklima m.v. Bestemmelsene i forskriften konkretiserer det overordnede kravet til det fysiske skolemiljøet i opplæringsloven § 9a-2. Skolens psykososiale miljø Etter forskriften skal skolen fremme trivsel og gode psykososiale forhold.

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler utdyper skolens ansvar og plikter. Krav til det psykososiale skolemiljøet blir i stor grad også ivaretatt av opplæringsloven § 9a-3 med veiledning.
Opplysningsplikt
Skoleleder/skoleeier har en selvstendig plikt til å opplyse elever og foresatte, samt tilsynsmyndigheten i kommunen, om forhold som kan ha negativ innvirkning på elevenes helse og miljø.

Klage og klageadgang

Elever og foreldre kan klage over forhold ved skolen som de mener er i strid med bestemmelsene i forskriften. Foreldre/elever må først rette klager på skolemiljøet til skoleeier/ skoleleder. Avgjørelser tatt av skoleeier/skoleleder eller av tilsynsmyndigheten i kommunen, kan påklages til Fylkesmannen.

IS-2072Alle barn har krav på et inne- og utemiljø som stimulerer til læring,
fremmer helse og trivsel og forebygger sykdom, skader og ulykker.
Kravene er nærmere definert i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
Kravene i forskriften samsvarer med krav gitt i barnehagelovgivningen,
men den er mer spesifikk på noen områder som for eksempel inneklima og sikkerhet.
Veileder til forskriften er nylig revidert. Den retter seg mot virksomhetseiere
og -ledere, foresatte, ansatte og offentlige myndigheter.

 

Du finner den på:
www.helsedirektoratet.no/miljo-og-helse-i-barnehagen
Utdrag fra forskriften:
Virkeområde
Forskriften gjelder alle offentlige og private barnehager i Norge, og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når:
a) barnehagen er regelmessig, og b) tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og c) antall barn som er tilstede samtidig, er tre eller flere.
Ansvar og plikter
Barnehagens eier har ansvaret for at barnehagen har en godkjenning etter forskriften § 6. Kommunen er godkjenningsmyndighet.
Barnehagens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem.
Barnehagens leder/styrer har ansvaret for at bestemmelsene overholdes.
Barnehagens fysiske miljø
Det fysiske miljøet består av lekeplassen og omgivelsene og lokalene inne som benyttes til lek, læring og hvile.
Veilederen utdyper barnehageeierens og lederens/styrerens ansvar og plikter knyttet til beliggenhet, rengjøring, vedlikehold, sikkerhet, beredskap og inneklima m.v.
Bestemmelsene i forskriften konkretiserer det overordnede kravet til det fysiske barnehagemiljøet gitt i rammeplan for barnehagen.
Barnehagens psykososiale miljø
Etter forskriften skal barnehagen fremme trivsel og gode psykososiale forhold.
Veilederen utdyper barnehagens og de barnehageansattes plikter til å fremme et godt psykososialt miljø.
Opplysningsplikt
Barnehageeier/-leder har en selvstendig plikt til å opplyse foreldre og foresatte, samt tilsynsmyndigheten i kommunen, om forhold som kan ha negativ innvirkning på barnas helse og miljø.
Klage og klageadgang
Foreldre/foresatte kan klage over forhold ved barnehagen som de mener er i strid med bestemmelsene i forskriften.
Foreldre/foresatte må først rette klage på barnehagemiljøet til barnehageeier/- leder. Avgjørelser tatt av barnehageeier/-leder og av tilsynsmyndigheten i kommunen, kan påklages til Fylkesmannen.

Aktuelle lover
Lover finnes på www.lovdata.no
De mest sentrale lovene som omhandler forhold nevnt i veilederen:
• Folkehelseloven
• Opplæringslova
• Forvaltningsloven
• Plan og bygningsloven
• Arbeidsmiljøloven
• Forurensningsloven
Aktuelle nettsteder
• Helsedirektoratet www.hdir.no
• Utdanningsdirektoratet www.udir.no
• Nasjonal rådgivningstjeneste for skole og barnehageanlegg
www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/
• Mattilsynet www.mattilsynet.no
• Arbeidstilsynet www.arbeidstilsynet.no
• Miljødirektoratet www.miljodirektoratet.no
• Direktoratet for byggkvalitet www.dibk.no
• Folkehelseinstituttet www.fhi.no
• Forum for miljø og helse www.fmh.no
• Barneombudet www.barneombudet.no
• Elevombudet www.elevombudet.no
• Kommunens hjemmeside
www.regelhjelp.no
www.helsebiblioteket.no