Kreftkoordinator er et tilbud for de som har eller har hatt kreftsykdom og deres pårørende.

De viktigste oppgavene til kreftkoordinator:

  • Å være lett tilgjengelig støttespiller for kreftrammede og deres pårørende i en vanskelig og sårbar tid.
  • Å veilede til ulike tjenester og samarbeidspartnere i hjemkommunen. For eksempel: hjemmesykepleie, fysioterapeut, ergoterapeut, Kreftklinikk Fosen, NAV etc.

    Merike Pallas

    Merike Pallas, Kreftkoordinator

  • Å være bindeledd mellom sykehus og kommune. Målet er å skape opplevelse av trygghet, sammenheng og forutsigbarhet gjennom hele sykdomsforløpet.
  • Å bidra til at pasient og pårørende kan mestre hverdagen best mulig ved å hjelpe å finne løsninger til oppståtte problemer.

Tilbudet er frivillig og gratis. Det er opp til pasienten selv å avgjøre om og i hvilken grad kreftkoordinatoren skal bistå. Intensjonen er å forbedre kreftomsorgen for kreftrammede der de bor, ute i kommunene.

Merike Pallas
Prosjektleder /
 Kreftkoordinator
Mob 948 36 802
merike.pallas@fosen-helse.no

Sist oppdatert: 20.01.2017